φυτά καπνού πράσινα

Δημοσιοποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται  ότι έχει εκδοθεί  η Απόφαση Ένταξης Πράξεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, με ΑΔΑ: 6ΟΨΒ7ΛΨ-6ΗΙ στο «Διαύγεια». Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου της δικής τους αίτησης ένταξης πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία έχουν υποβάλλει την αίτηση ένταξής τους, ή να κατεβάσουν την απόφαση από το διαδίκτυο και την  «Διαύγεια» με τον παραπάνω ΑΔΑ.

      Επίσης υπενθυμίζουμε το δικαίωμα όσων έχουν συμπεριληφθεί στην παραπάνω Απόφαση Ένταξης Πράξεων, εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο υπομέτρο, να υποβάλλουν αίτηση μη ένταξης ώστε να μην ενταχθούν στο μέτρο και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση, καταρχήν ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια ενυπόγραφα, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου  λεκτρονική υποβολή αίτηση μη ένταξης, έως και 25-11-2019). 

Για περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Καστοριάς (Κος Μπέης Ελευθέριος,  Γραφείο  5, 1ος όροφος, Τηλ.: 2467350251).