χωράφι με καπνά

Δημοσιοποίηση της Απόφασης ανάρτησης των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα  Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς  γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί  η Απόφαση της ανάρτησης των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, με ΑΔΑ: ΩΤΣΑ7ΛΨ-ΨΧΗ στο «Διαύγεια». Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου της δικής τους αίτησης ένταξης πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία έχουν υποβάλλει την αίτηση ένταξής τους, ή να κατεβάσουν την απόφαση από το διαδίκτυο και την  «Διαύγεια» με τον παραπάνω ΑΔΑ.

       Επίσης επισημαίνουμε:

  • Το δικαίωμα όσων έχουν ενταχθεί στον πίνακα των δικαιούχων (αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη), εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο υπομέτρο, να υποβάλλουν αίτησημη ένταξης ώστε να μην ενταχθούν στο μέτρο και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση, καταρχήν ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια ενυπόγραφα, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου  (Ηλεκτρονική υποβολή αίτηση μη ένταξης, έως και 25-11-2019

  • Τη δυνατότητα για υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 της αρ. 592/23-1-2019 Πρόσκλησης, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου, καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf). Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντόςπέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.λεκτρονική υποβολή ένστασης, έως και 3-12-2019).

Για περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Καστοριάς (Κος Μπέης Ελευθέριος,  Γραφείο  5, 1ος όροφος, Τηλ.: 2467350251).