Γεωγραφική αρμοδιότητα

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, ο Νομός Καστοριάς αποτελείται από το Δήμο Καστοριάς, το Δήμο Άργους Ορεστικού και το Δήμο Νεστορίου.

dimoi