Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών προς απόκτηση ειδικότητας

Χωρίς κατηγορία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ. 

Η σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων για τοποθέτηση προς απόκτηση ειδικότητας στο ίδιο νοσοκομείο καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους και από τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου.

Για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας στις περιπτώσεις, που συστήνονται νέες θέσεις ειδικευομένων, πραγματοποιείται κλήρωση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή Περιφερειακής ενότητας.

Για την κλήρωση ενημερώνονται, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας, οι υποψήφιοι προκειμένου να παρασταθούν εφόσον το επιθυμούν. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι ιατροί που πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση στην ίδια ειδικότητα σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποσταλεί τα δικαιολογητικά τους στο Υπουργείο Υγείας προκειμένου να εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης.

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα υποχρεούνται με τη λύση της σύμβασης ή με την υποβολή της παραίτησης του ιατρού, να στέλνουν ηλεκτρονικά στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας  Περιφερειακής Ενότητας, έντυπο συμπληρωμένο με το ονοματεπώνυμο του ιατρού που αποχώρησε, τον αριθμό των προβλεπομένων θέσεων και των τοποθετημένων για άσκηση ιατρών στη συγκεκριμένη ειδικότητα καθώς και τον χρόνο για τον οποίο είναι αναγνωρισμένο το συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα ως κατάλληλο να χορηγεί ειδίκευση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων αναρτούν υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα τους την κένωση της θέσης και εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης, διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά των προτεινομένων για τοποθέτηση ιατρών στην αρμόδια για την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων).

Δείτε εδώ τη Νομοθεσία και τις Υπουργικές Αποφάσεις.