Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του υποέργου ΙΙ : «Ενεργειακή Αναβάθμιση στα κτίρια του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς», πρ 2.000.000,00€

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Την έγκριση του τρόπου  δημοπράτησης του υποέργου ΙΙ : «Ενεργειακή Αναβάθμιση στα κτίρια του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς», της Πράξης <<Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς>>,  ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του, στις 18 Ιουνίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν εισήγησης της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 2.000.000,00€ με Φ.Π.Α και θα χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με κωδικό ΟΠΣ 6004541, με ανοιχτό διαγωνισμο και χωρίζεται σε τρία υποέργα:

i) στην Έκδοση οικοδομικών αδειών και λοιπών αδειοδοτήσεων, δηλαδή τις προπαρασκευαστικές ενέργειες υλοποίησης του έργου.

ii) στην Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

Σκοπός του έργου στο  κυρίως κτίριο του Νοσοκομείου  που εκτείνεται  σε δύο υπέργειους ορόφους και ένα υπόγειο είναι η δραστική μείωση της ενεργειακής δαπάνης, η μετάβαση σε ενεργειακή κατάσταση τουλάχιστον στο ελάχιστο της κείμενης Εθνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας ώστε να προκύψει ένα κτίριο με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση.
Θα γίνει  εφαρμογή στο Νοσοκομείο Καστοριάς των παρακάτω δράσεων:

  • Εφαρμογή καινοτόμων πράσινων αρχιτεκτονικών λύσεων
  • Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης,
  • Η εγκατάσταση κεντρικών μονάδων Αντλιών Θερμότητας
  • Η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης
  • Η εγκατάσταση Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάνελ.
  • Η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BMS).

 iii)  στην Έκδοση Π.Ε.Α. κατά ΚΕΝΑΚ στο Γ.Ν.Κ

Περιλαμβάνει την ενεργειακή επιθεώρηση του κυρίως κτιρίου του Νοσοκομείου, των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού του και την έκδοση των σχετικών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.