Τμήμα Αναδασμού και Τοπογραφίας

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Υποβολή αιτημάτων  (παροχή στοιχείων, παραχώρηση κατά χρήση αγροτικών ακινήτων κ.α)
     –ΑΙΤΗΣΗ
Υποβολή αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης κτηματολογικών στοιχείων
Υποβολή αιτήματος για χορήγηση αποσπάσματος
 Υποβολή αιτήματος για διενέργεια αναδασμού ( Κατάθεση αιτήσεων από τουλάχιστον είκοσι κτηματίες)

 

Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Αναδασμού & Τοπογραφίας ΠΕ Καστοριάς με αυτοπρόσωπη παρουσία ή να αποστέλλονται στο  emai: tat.kastoria@pdm.gov.gr
Για περισσότερες πληροφορίες  τηλ. 2467350 243, 256,242, 375