ασφαλτόστρωση δρόμου

Προκήρυξη Διαδικασίας Σύμβασης του έργου «Αποκαταστάσεις Ασφαλτοστρώσεων στο ΕΠ. ΟΔ. Δίκτυο Καστοριάς»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 887.096,76 στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ και συνολικής δαπάνης 1.100.000,00 € (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α.).

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 541 με κωδικό έργου 2014ΕΠ54100002 και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Ο αύξων Αριθμός Συστήματος  του έργου είναι 85589.(www.promitheus.gov.gr )

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα συμβατικά τεύχη του έργου

Περίληψη Διακήρυξης 

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προμέτρηση

Αντιστοίχηση Άρθρων με ΕΤΕΠ

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο μελέτης

 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 Φάκελο Ασφάλειας &Υγείας

 Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας 

 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)