οδικο δίκτυο

Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα 150.000,00€

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας της υπηρεσίας : «Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα» 150.000,00€

Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα, 150.000,00€

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Δείτε εδώ την Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Δείτε εδώ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ΕΕΕΣ)/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)