γεώτηρηση

Πρόθεση δημοπράτησης : Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Καστοριάς Θα προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Αλιάκμονα Καστοριάς», προϋπολογισμού 1.750.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα κατηγορίας του  Μ.Ε.ΕΠ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 2ης τάξης και άνω για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς .