ασφαλτόστρωση δρόμου

Δημοσίευση συμβατικών τευχών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ 2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ 2020», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 564.516,13 στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ και συνολικής δαπάνης 700.000,00 € (μαζί με την δαπάνη για Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» στο ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://kastoria.pdm.gov.gr (στο σύνδεσμο Ενημέρωση πολιτών – Διακηρύξεις/ Προκηρύξεις). Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο,  τηλ.: 24673 50226, fax: 24673 50359.

Δείτε εδώ την περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Δείτε εδώ την προμέτρηση

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το τιμολόγιο

Δείτε εδώ ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ την Αντιστοίχιση Άρθρων μελέτης ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ

Δείτε εδώ την Οικονομική Προσφορά

Δείτε εδώ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Δείτε εδώ την Διακήρυξη – Συντήρηση Ασφαλτοστρώσεων 2020