Δημοσίευση Περίληψης & Διακήρυξης του αριθμ. 1/2022 Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης & Κίνησης Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς,ετών 2022-2023

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση Περίληψης καθώς και Διακήρυξης του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Κίνησης Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, για τα έτη 2022-2023 Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ :259.324,00

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη την  Διακήρυξη

 

 

Δημοσίευση Περίληψης καθώς καιΔημοσίευση Περίληψης & Διακήρυξης του αριθμ. 1/2022 Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης & Κίνησης Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

 

Διακήρυξης του αριθμ. 1/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Κίνησης Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, για τα έτη 2022-2023 Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ :259.324,00