Δημοσιοποίηση της 2ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», η οποία περιλαμβάνει και τους Εν δυνάμει δικαιούχους που προέκυψαν από τους Επιλαχόντες.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ.:  45788/277/14-03-2018,  2η Τροποποίηση της  αρχικής Απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που είχε αριθμ.πρωτ.: 128070/2100/18-7-2017 και  θέμα:  ‘Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016.  Στο παράρτημα της απόφασης φαίνονται όλοι οι δικαιούχοι του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»,  αφού προστέθηκαν σε αυτούς και εκείνοι που προέκυψαν από τους Εν δυνάμει Δικαιούχους των Επιλαχόντων των αρχικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων.  Η απόφαση έχει αναρτηθεί και στο διαδίκτυο, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ΑΔΑ: Ψ7ΛΣ7ΛΨ-Μ44 .

         Με αυτήν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει: 

Α. Την αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017 αρχικής απόφασης ένταξης πράξεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:

« 2. Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων ανέρχεται στο συνολικό ποσό που αναφέρεται στο τέλος του παραρτήματος και θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

  1. Έναρξη και διάρκεια δεσμεύσεων και υποχρεώσεων:

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων αρχίζουν την ημερομηνία ένταξης που αναγράφεται στο παράρτημα για κάθε δικαιούχο και η διάρκειά τους ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο επιχειρηματικό τους σχέδιο, όπως αυτό έχει υποβληθεί από κάθε δικαιούχο στο ΠΣΚΕ και οριστικοποιείται από τον διοικητικό έλεγχο.Η ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι τα τρία (3) έτη και η μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη.»

         Β. Την αντικατάσταση του παραρτήματος της υπ΄ αρ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017 αρχικής Απόφασης, με το συνημμένο στην παρούσα παράρτημα, αφού προστέθηκαν σε αυτό και οι δικαιούχοι που προέκυψαν από τους Εν δυνάμει Δικαιούχους των Επιλαχόντων των αρχικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων.

         Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ. πρωτ. 128070/2100/18-7-2017 αρχική Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με θέμα ‘‘Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2016»’’.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς, Υπεύθυνος προγράμματος: κ. Μπέης Ελευθέριος, Γραφείο 5, 1ος όροφος, Τηλ.: 2467350251.

Δείτε εδώ την απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας