Ορθή χρήση γεωργικών φαρμάκων για την αποφυγή δηλητηριάσεων από την χρήση τους.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καστοριάς, σας ενημερώνει ότι αναρτήθηκε  στο διαδίκτυο το αρ. πρωτ. 2125/30340/2-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ που αφορά την ενημέρωση του κοινού, των κατόχων εγκρίσεων και των πωλητών γεωργικών φαρμάκων σχετικά με τα περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο επισημαίνεται σε όλους τους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

1.Να αποφεύγουνε την αγορά και χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εάν δεν υπάρχει λόγος.

2.Να συμβουλεύονται ειδικό επιστήμονα (γεωπόνο) για την αντιμετώπιση προβλημάτων φυτοπροστασίας.

3.Να προτιμούνε τεχνικές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας καθώς και την εφαρμογή εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων.

4.Εφόσον χρειαστεί, να απευθύνονται σε υπεύθυνο επιστήμονα -συνταγογράφο για να αξιολογήσει την κατάσταση και εφόσον πρέπει να γίνει εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να εκδώσει την κατάλληλη για το σκοπό αυτό συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

5.Να προμηθεύονται μόνον εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (αναγράφουν επί της συσκευασίας τους αριθμό έγκρισης και το σκοπό για τον οποίο τα θέλουμε), τα οποία αγοράζουμε μόνον από ειδικά εξουσιοδοτημένα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

6.Από τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιλέγουμε τα χαμηλότερης τοξικολογικής επισήμανσης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

7.Να προμηθεύονται και να διατηρούνε καθαρά μέσα ατομικής προστασίας (μάσκα, αδιάβροχη φόρμα, ειδικά γάντια για φυτοφάρμακα, γυαλιά, μπότες κλπ)

8.Τα γεωργικά φάρμακα διατηρούνται σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο, ξηρό και δροσερό, ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

9.Να αγοράζουνε την ποσότητα που θα τους χρειαστεί για τον επόμενο ψεκασμό και να αποφεύγουνε να διατηρούνε στην ειδική αποθήκη παλιά ή ανοιγμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

10.Να διαβάζουνε την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου πριν από κάθε χρήση και να ακολουθούνε πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας.

11.Να τηρούνε με ιδιαίτερη προσοχή το χρόνο τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή.

12.Να ακολουθούνε τις διατάξεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, όσον αφορά τις αποστάσεις από ευαίσθητες περιοχές, το τριπλό ξέπλυμα των κενών συσκευασίας, την ενημέρωση  περιοίκων κλπ.

13.Σε κάθε περίπτωση κατά την χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, φοράμε τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας. Μετά τη χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τα μέσα ατομικής προστασίας πλένονται χωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα.

14.Σε περίπτωση δηλητηρίασης ζητάμε ΑΜΕΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, επιδεικνύοντας την ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου. Δεν λαμβάνουμε αντίδοτο εάν δεν υπάρχει κατάλληλη οδηγία ιατρού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δηλητηριάσεις μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του Κέντρου δηλητηριάσεων: 0317.syzefxis.gov.gr/?page_id=75

Επίσης, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 1 και 3 του Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α ́8), οι διανομείς γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να παρέχουν στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων κατάλληλες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων, τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον και οδηγίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων αυτών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα και στους μη επαγγελματίες χρήστες γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση γεωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, την έκθεση, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το χειρισμό και την εφαρμογή, καθώς και την ασφαλή τους διάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα απόβλητα, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8) και όσο αφορά τη μεταχείριση των κενών συσκευασιών των γεωργικών φαρμάκων, ο επαγγελματίας χρήστης θα πρέπει να ξεπλένει υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή να γίνεται τριπλό ξέπλυμα των κενών συσκευασίας (τα νερά που ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού τρυπηθούν προηγουμένως για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωσης ή ανάκτησης ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς 1ος όροφος,στα τηλ. 2467350253,248, 339 κα Μιχαλοπούλου Κων/να.