Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς: Κατανομή Βοσκοτόπων 2020.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα  Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς γίνεται γνωστό ότι  δημοσιεύθηκε η αριθ. 1950/350420/14.12.20ΥΑ (ΦΕΚ 5644 Β΄/22.12.2020) τροποποίηση της 915 69142/15.05.2018 ΥΑ σύμφωνα με την οποία:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η υπ’ αρ. 915/69142/15-05-2018 (Β’ 1812) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, ως εξής:

  1. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3, προστίθεται εδάφιο: «Για το έτος 2020, οι κτηνοτρόφοι διατηρούν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος, ανεξάρτητα εάν έλαβαν ή όχι ενυπόγραφα γνώση για την επιλέξιμη έκταση που τους κατανεμήθηκε.»

Πληροφορίες στα  γραφεία  της  Υπηρεσίας (κα. Κόρδα 2467350327, κα. Τσούτση 2467350318, κ. Μπέης 2467350251).