αποχιονισμός

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Διαπραγμάτευση να Υποβάλλουν Προσφορές για τις Εργασίες Αποχιονισμού και Αλατοδιανομής κατά τη Χειμερινή Περίοδο 2018 – 2019

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΟΥΜΕ

(ΑΔΑ: ΩΝΔ47ΛΨ-ΨΤΖ)

Σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμφωνα με το άρθ. 32 του ν. 4412/2016) και χωρίς τροποποίηση των όρων της προηγούμενης διακήρυξης διαγωνισμού, όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για τις εργασίες αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019 (CPV : 9062000: Υπηρεσίες εκχιονισμού), συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.:  31.017,37€, δικαίωμα προαίρεσης 30,00% επί των ωρών: 9.305,21€,  Φ.Π.Α. : 9.677,42€).

Ο συνολικός προϋπολογισμός, όπως διαμορφώνεται ανά Ομάδα αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

Είδος μηχανήματος: αποχιονιστικά μηχανήματα με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα.

α) ΤΜΗΜΑ 1: (Καστοριά – Λακκώματα – Λάγγα – Βράχος – Μελάνθιο – Ζευγοστάσιο – Περιβόλι – Καστανόφυτο – Αυχένας) ΜΕΧΡΙ 11.000€
β) ΤΜΗΜΑ 2: (Καστοριά – Αμμουδάρα – Ασπροκκλησιά – Νόστιμο – Ανθηρό – Σπήλιος – Άγιος Ηλίας – όρια προς Δαμασκηνιά – Βοτάνι – Διαλεχτό – Βέλος) ΜΕΧΡΙ 11.000€
γ) ΤΜΗΜΑ 3: (Καστοριά – Άργος Ορεστικό – Κωσταράζι – Βογατσικό – Γέρμα – Αμπελόκηποι) ΜΕΧΡΙ   9.000€

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της επαρχιακής οδού. Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να υποβάλλουν και το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτεί η με αρ. 6/2018 διακήρυξη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00π.μ., σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς, Διοικητήριο, όροφος 2, γρ. 4.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι προβλέπονται στην με αρ. 6/2018 διακήρυξη διαγωνισμού, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.

Οι όροι συμμετοχής καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στην με αρ. 6/2018 διακήρυξη.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ / ανά ώρα εργασίας.

Η ισχύς των συμβάσεων που θα συναφθούν θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους και για ένα έτος.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Π.Ε. Καστοριάς.

Πληροφορίες δίνονται:

Για τη Διακήρυξη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών
Τηλέφωνο 24673-50203
Αρμόδιος για πληροφορίες Αγγελική Άννα
Για τις Τεχνικές προδιαγραφές Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
Τηλέφωνο 24670-82004
Αρμόδιος για πληροφορίες Χρυσούλα Ευσταθιάδου

                                                     Ο Περιφερειάρχης

Θεόδωρος Καρυπίδης