Κασαπίδης υπογραφή σύμβασης

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο ΕΣΠΑ για την «Ολοκλήρωση εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000».

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο ΕΣΠΑ για την «Ολοκλήρωση εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000».

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο ΕΣΠΑ για την «Ολοκλήρωση εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000».

Υπεγράφη στις 16 Μαρτίου 2022, από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη,  η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων,  στο  πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις δράσεις του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνει δράσεις που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του εθνικού συστήματος διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών NATURA 2000.

Αφορούν α) στην υλοποίηση παρεμβάσεων υποστήριξης των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους,

β) σε δράσεις για τη διαχείριση, προστασία και αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών NATURA 2000,

γ) σε ενέργειες πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των φορέων σε θέματα προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών NATURA 2000.

Πρόκειται για δράση προϋπολογισμού 400.000€ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι προτάσεις υποβάλλονται  αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr  έως την 15/04/2022 ώρα 14:00.

Η ένταξη των  προτάσεων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΔΑ: 63ΞΡ7ΛΨ-ΝΞ1

Πληροφορίες για  την  υποβολή  των προτάσεων  και διευκρινήσεις δίδονται από  τον κ. Μιχαήλ Μήτσκα, 2461 3 50900, e-mail: mmitskas@mou.gr,

ενώ περεταίρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» δίδονται στον ιστότοπο www.pepdym.gr.