σταφύλια

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων για το Καθεστώς Αδειοδότησης νέων Φυτεύσεων Αμπελώνων με Οινοποιήσιμες Ποικιλίες

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενημερώνει τους  ενδιαφερόμενους για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, ότι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση από την 10η Απριλίου 2024 μέχρι και την 26η Απριλίου 2024 στην οποία δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα, ακέραιος αριθμός και με ένα δεκαδικό ψηφίο)  και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου σε ΕΓΣΑ 87 (Χ,Ψ) καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση των  απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της αριθμ. 2454/235853/20-09-2019 (Β’ 3645) υπουργικής απόφασης. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν σε κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή αιτήσεων είναι

http://e-services.minagric.gr/

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, 1ος όροφος, γραφείο 5   και στα τηλέφωνα 24673-503268-348(Δημητρακοπούλου Ζαφειρία-Κοσμίδου Αλεξάνδρα) ή στα email:

z.dimitrakopoulou@pdm.gov.gr

a.kosmidou@pdm.gov.gr