Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Καστοριάς.-Λήξη Προσφορών 8/5/2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Καστοριάς.

Η Π.Ε. Καστοριάς προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας και έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

(9Ρ6Υ7ΛΨ-ΥΥ2)

 

Τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας, με διάρκεια σύμβασης ένα έτος από την υπογραφή των συμβάσεων. Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες αποτελούν διακριτά τμήματα και φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α Αιτούμενη υπηρεσία Ώρες απασχόλησης ετησίως Συνολική εκτιμώμενη Αξία με Φ.Π.Α.
1 Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας 75 ώρες 2.625,00€
2 Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 75 ώρες 2.625,00€

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς ανέρχεται στους 114 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Γ και 9 μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Β, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 5.250,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία μόνο προσφορά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 08/05/2020 και ώρα 11:00π.μ. στο πρωτόκολλο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς, γραφείο 5, 2ος όροφος. Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) οι φάκελοι των προσφορών θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα 11:30π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του Ν. 3850/2010, όπως ισχύει.