Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών συμβούλου για το έργο ACCEL INTERREG 2014-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών σύμβουλου  για το έργο ACCEL το όποιο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  INTERREG IPA CBC ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΑΒΑΝΙΑ  2014 – 2020

CPV: 79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

Δείτε εδώ την πρόσκληση υποβολής