κοπή κλαδιών

Προμήθεια οχήματος και μηχανημάτων έργου, για τη κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

«Ανακοίνωση πρόσκλησης για διενέργεια Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την “Προμήθεια οχήματος και μηχανημάτων έργου, για τη κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς” συν/κού προϋπολογισμού 650.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%».

Από το Tμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Aνακοινώνεται: ότι τίθενται σε Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής εμπλεκόμενων φορέων, οι τεχνικές προδιαγραφές για την “ Προμήθεια οχήματος και μηχανημάτων έργου, για τη κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.” συνολικού προϋπολογισμού 650.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε
εφαρμογή των άρθρ. 46 και 47 του Ν.4412/16 , ήτοι :
1. Ενός (1) Τράκτορα,
2. Ενός (1) Ισοπεδωτή γαιών (τύπου Grader)
3. Ενός (1) Ελαστικοφόρου εκσκαφέα- φορτωτή (τύπου JCB)
με σκοπό τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της αγοράς, τη συλλογή εποικοδομητικών
παρατηρήσεων και σχολίων και την διασφάλιση καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών της
Π.Ε. Καστοριάς.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη διακήρυξη.

Δείτε εδώ τη μελέτη προμήθειας.