Προμήθεια 2 Εκχιονιστικών Μηχανημάτων με Λεπίδα & Αλατοδιανομέα για Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών στην Π.Ε. Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Χωρίς κατηγορία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ : 387.096,77 €)

1.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού. Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο-Καστοριάς 52100, Τηλέφωνο:2467350279, Εmail:t.prom@kastoria.pdm.gov.gr

2.Αριθμός Διακήρυξης: 2/2022,    Αρ.Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 106666

3.Επιλεγείσα διαδικασία-Κριτήριο κατακύρωσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων τα οποία συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης.

4.Είδος σύμβασης: Δημόσια σύμβαση- CPV:  43313100-1  Εκχιονιστήρες

5.Τίτλος-περιγραφή: «Προμήθεια δύο (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων έργου με λεπίδα  & αλατοδιανομέα”

6.Συνολικός Προϋπολογισμός:480.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

7.Διάρκειας σύμβασης:Επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

8.Τόπος παροχής υπηρεσιών :Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

9.Υποβολή προσφορών: Για το σύνολο του αντικειμένου της Διακήρυξης.

10.Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

11.Δικαίωμα συμμετοχής:1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

ΑΔΑ:ΩΤΦ87ΛΨ-3ΒΝ

 

Δείτε ολόκληρη την υπ’ αρίθμ 2/2022 Διακήρυξη