απολύμανση εξωτερικών χώρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών Γ.Ν. Καστοριάς»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών Γ.Ν. Καστοριάς»

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.4782/2021, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών Γ.Ν. Καστοριάς», με προϋπολογισμό 153.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

12.00perilipsi_ada_-PROC

Κάντε κλικ για να δείτε:

  1.  Διακήρυξη 
  2.  Τεχνική Έκθεση 
  3.  Προϋπολογισμός 
  4.  Τιμολόγιο Μελέτης
  5.  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων