ΧΩΡΑΦΙ

Περίληψη διακήρυξης: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό (μέσω του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ »  με προϋπολογισμό 1.750.000,00  Ευρώ  (με Φ.Π.Α.).Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.200.144,52 €.

perilipsi_toeb