οδικό δίκτυο

Περίληψη διακήρυξης: «Διαγραμμίσεις στο επ. οδ. δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔ. ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» με προϋπολογισμό 100.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

 

perilipsi_diagrammiseis