Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι
Την πλήρωση μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου, για την επικουρία του Αντιπεριφερειάρχη  Καστοριάς.
Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας θα είναι ίση
με την θητεία του Αντιπεριφερειάρχη για τον οποίο προσλαμβάνεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ.
243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α ́/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.

 

PERILIPSI-EIDIKOS-SUMBOULOS-PE-KASTORIAS

 

DIAUGEIA-EIDIKOS-SUMBOULOS-PE-KASTORIAS