ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Περίληψη Διακήρυξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΑΦΡΩΝ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία»  επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΑΦΡΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΕΠ. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ», με προϋπολογισμό 240.000,00  Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

PERILIPSI_DIAKIRIKSIS

Κάντε κλικ για να δείτε :

  1.  Διακήρυξη 
  2.  Τεχνική Έκθεση 
  3.  Προϋπολογισμός 
  4.  Τιμολόγιο Μελέτης
  5.  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων