λεκτικό διαγωνισμός

Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνους μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

   Για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2018 – 2020, συνολικού προϋπολογισμού 2.402.341,03 ευρώ (δύο εκατομμύρια τετρακόσιες δύο χιλιάδες ευρώ και τριακόσια σαράντα ένα ευρώ και τρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης με δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των δρομολογίων των ομάδων 1,2 και για το σύνολο ή μεμονωμένα δρομολόγια της ομάδας 3. Η υπηρεσία εντάσσεται στον κωδικό CPV 60130000-Yπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ το τεύχος Διακήρυξης