ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οδηγός αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών και κλιμακίων κρατικής αρωγής

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, γνωστοποιείται ο Οδηγός αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών και κλιμακίων κρατικής αρωγής που εξέδωσε του Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σκοπός του Οδηγού αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς είναι η ρύθμιση του τρόπου άσκησης των καθηκόντων των μελών των επιτροπών και κλιμακίων κρατικής αρωγής και η δημιουργία ομοιόμορφων κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικών προτύπων κατά την άσκηση του έργου καταγραφής και εκτίμησης ζημιών μετά από θεομηνίες.

Οι διατάξεις του παρόντος Οδηγού προβλέπουν βασικές αρχές δεοντολογίας, ώστε, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων, να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα, η
ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα, η εμπιστευτικότητα και η διαφάνεια, η ορθή επαγγελματική συμπεριφορά και η απρόσκοπτη άσκηση του έργου των μελών των επιτροπών και κλιμακίων κρατικής
αρωγής.

Δείτε εδώ ολόκληρο τον Οδηγό