Υποχρέωση Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης γνωστοποιείται ότι με την ψήφιση του Ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 22Α) προβλέπεται, στις παρ. 1 και 3, του άρθρου 7, η υποχρέωση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας να εγγράφονται ως χρήστες του Εθνικού Μητρώου ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η ένταξη των φορέων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους κι αντίστοιχα τυχόν παράλειψή ή πλημμελής ενημέρωσή του, οδηγεί στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.

Τέτοια νομικά πρόσωπα είναι τα φιλανθρωπικά σωματεία, τα κοινωφελή ιδρύματα, οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, τα παραρτήματα διεθνών ΜΚΟ, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Εθνικό Μητρώο ιδιωτικών φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνιστάται και λειτουργεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε)

Αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Υπουργικής Απόφασης (ΚΑΔ 28304) που θα καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής των παραπάνω ιδιωτικών φορέων και τη διαδικασία όχλησης από την αρμόδια υπηρεσία, σε περίπτωση παράλειψης ενημέρωσης ή πλημμελούς ενημέρωσης από τους υπόχρεους.