Ανακοίνωση της Δνσης Δασών Καστοριάς σχετικά με τα Καυσόξυλα

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουν προκύψει συζητήσεις και δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που αφορούν την διανομή καυσοξύλων από την υλοτομία των δημοσίων δασών( Κρατική Εκμετάλλευση Δασών – Κ.Ε.Δ.)  στους δικαιούχους των ορεινών περιοχών της Π.Ε. Καστοριάς σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:

Μετά την ψήφιση του Ν. 4412/16 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» προέκυψε –όπως ήταν φυσικό- η ανάγκη διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του νέου αυτού νόμου  σε συνδυασμό με την ισχύουσα μέχρι τότε νομοθεσία, από την οποία διέπονταν η διαχείριση των δημοσίων δασών. Μετά την παροχή όλων των απαραίτητων διευκρινήσεων, ΑΜΕΣΑ οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας προέβησαν  στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών (κατανομή πιστώσεων, αναλήψεις δέσμευσης πίστωσης κλπ), και ήδη ξεκίνησαν οι υλοτομικές εργασίες από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς.  Καταβάλλονται καθημερινά εξαντλητικές προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς καθώς  και από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς,  ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες (υλοτομία – μετατόπιση) και να διατεθούν τα καυσόξυλα στους δικαιούχους κατοίκους το συντομότερο δυνατόν.

Διεύθυνση Δασών Καστοριάς

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας