Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Καρπόκαψα – Αφιδές – Κόκκινος Τετράνυχος – Ωίδιο – Φουζικλάδιο – Μηλιάς

μήλα με καρπόκαψα

Σας γνωστοποιούμε Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, το οποίο αφορά :

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ, ΑΦΙΔΕΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ, ΩΙΔΙΟ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ, ΜΗΛΙΑΣ

Δείτε εδώ το Τεχνικό Δελτίο