Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027”,  Επιδότηση Αδελφοποιήσεων Πόλεων, Δικτύων Πόλεων και έργων για την ευρωπαϊκή μνήμη

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (CERV), 2021-2027”,  Επιδότηση Αδελφοποιήσεων Πόλεων, Δικτύων Πόλεων και έργων για την ευρωπαϊκή μνήμη

Στόχος του προγράμματος: «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες» είναι η προστασία και η προώθηση των δικαιωμάτων και των αξιών, όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ε.Ε. και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα, αποσκοπεί στη διατήρηση και την ανάπτυξη ανοικτών, δημοκρατικών, ισότιμων και συμπεριληπτικών κοινωνιών που βασίζονται στα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. Αυτό περιλαμβάνει μια δραστήρια και ενδυναμωμένη κοινωνία των πολιτών, που ενθαρρύνει τη δημοκρατική, πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των πολιτών και καλλιεργεί την πλούσια πολυμορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Η χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος CERV αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των αξιών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με σκοπό τη διατήρηση ανοικτών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους οργανισμούς κοινωνίας των πολιτών, δημόσιες αρχές κ.ο.κ. και προβλέπει τέσσερις ειδικούς στόχους:

  • Προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.
  • Προώθηση της εμπλοκής και της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ και ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία.
  • Καταπολέμηση της βίας, ιδίως κατά των παιδιών και των γυναικών.
  • Προστασία και προώθηση των αξιών της ΕΕ.