Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου <<Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς>>

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών Χωρίς κατηγορία

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου <<Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς>>

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου <<Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς>>

H Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» με προϋπολογισμό: 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: (δαπάνη εργασιών Οδοποιίας, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) : 806.451,61€ +Φ.Π.Α. 24 %  : 193.548,39€.

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου <<Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Ε.

1.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) / (ΤΕΥΔ) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr

2.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00. π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

3.Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-11-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος).

4.Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α2 Τάξη και άνω ή δύο Α1 (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας…) για έργα κατηγορίας Οδοποιίας , και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους, δεκαέξι χιλιάδων εκατόν τριάντα € (16.130,00€). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ: 041 -κε 2019ΕΠ04100003(ΠΕ Καστοριάς), της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 1.000.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.