Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής γίνεται γνωστό ότι με την 4166/11-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΘΖΜ4653ΠΓ-0ΒΓ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ εκδόθηκε ο επικαιροποιημένος Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου για τις αιτήσεις στήριξης του υπομέτρου 3.1 του ΠΑΑ μετά από την εξέταση των προσφυγών.

Η Απόφαση βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

Για τις αιτήσεις του Πίνακα i. Παραδεκτών αιτήσεων στήριξης θα εκδοθεί Απόφαση Ένταξης για την ένταξή τους στο ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΥΑ 8187/2019.