δρόμος_φωτογραφία αρχείου από Κοτύλη

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών
Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τον διαγωνισμό του έργου :
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ

 

H Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙ» προϋπολογισμού : 420.000,00 € με Φ.Π.Α.

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: (δαπάνη εργασιών Οδοποιίας, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση)338.709,68€ + (ΦΠΑ24%)81.290,32€.                                                                                           

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) / (ΤΕΥΔ) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης promitheus.gov.gr .

Δείτε εδώ ολόκληρη την περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ : Ψ8707ΛΨ-2ΛΞ