Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων

Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού  του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού  του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ».

Η  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία»  επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», με προϋπολογισμό 1.250.000,00  Ευρώ  (με Φ.Π.Α.).

1.Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ : 539.394,75 € & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ : 468.669,77 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση)  και Φ.Π.Α. (24%): 241.935,48 .

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Ε.Ε.Ε.Σ.) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr) .

Πληροφορίες στο τηλ.: 24673 50326, email: i.pnevmonidis@kastoria.pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Πνευμονίδης Ιωάννης.

3.Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-06-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. π.μ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20-06-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30. π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος).

4.Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην 1η τάξη και άνω  για έργα  κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  & στην 1η  τάξη και άνω  για έργα  κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  και προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι β) σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει  και  κυρώσει τη ΣΔΣ  και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 735,98 ευρώ . Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι εννέα μήνες (9) και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7.Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», στη δράση 04.1.1.02  «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων », με κωδικό MIS 5114204 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ0051 με κωδικό ενάριθμου έργου:2021ΕΠ00510092) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

8.Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση σύμφωνα με άρθρο 150 του Ν.4412/16, η δε εγγύηση προκαταβολής υπολογίζεται βάσει του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.4412/16.

9.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

1.Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης -ΑΔΑ – ΑΔΑΜ

2.Δείτε εδώ την Διακήρυξη Έργων – Κάτω των Ορίων – ΑΔΑΜ

3.Δείτε εδώ το Τιμολόγιο

4.Δείτε εδώ τις Τιμές Εφαρμογής

5.Δείτε εδώ ΕΣΥ-ΝΕΑ

6.Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό

7.Δείτε εδώ την Τεχνική Έκθεση

8.Δείτε εδώ το Φ.Α.Υ.

9.Δείτε εδώ το Σ.Α.Υ.