τρία γουρούνια

Ολοκλήρωση εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας σε δάση

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η Αριθμ. 165390/590/22-03-2018 (ΦΕΚ1128/ Β) (AΔΑ:ΩΣ7Ψ4653Π8-7Β6) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  που αφορά  στην ολοκλήρωση της δυνατότητας εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας  σε δάση.

Σύμφωνα  με  την εκδοθείσα απόφαση ολοκληρώνεται και λήγει η διάρκεια ισχύος        της  υπ.αρίθµ. 133281/2218/ 30-7-2013 (ΦΕΚ 2120/Β΄2013) απόφασης περί «Εκτατικής και ηµισταυλισµένης χοιροτροφίας σε δάση και δασικές εκτάσεις».

Οι δικαιούχοι χοιροτρόφοι θα πρέπει σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης να περιορίσουν εντός των σταυλικών κλπ περιφραγµένων εγκαταστάσεων τους, την ασκούµενη εκτατική και ηµισταυλισµένη χοιροτροφία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.