σπόροι

Άδεια χρήσης μη βιολογικού σπόρου (άδεια παρέκκλισης)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το τμήμα Φυτικής παραγωγής & προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς ανακοινώνεται ότι βάσει των ανωτέρω εγγράφων και σύμφωνα με  έγγραφα του ΥΠΑΑΤ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑΣ όταν θα χρησιμοποιηθεί ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΣ σπόρος ως πολλαπλασιαστικό υλικό αρκεί να προέρχεται από καλλιέργεια

Α) που είναι σε βιολογικό στάδιο ή

Β) που βρίσκεται σε στάδιο μετατροπής υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό του ίδιου είδους στη βάση δεδομένων με τους βιολογικούς σπόρους σποράς του ΥΠΑΑΤ και ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΠΟΡΟΥ για την ίδια καλλιέργεια.

Επιπλέον σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ.2100/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994, παράγραφος 2, άρθρο 14, εφαρμόζεται μόνον στα ακόλουθα γεωργικά φυτικά είδη:

Α) Κτηνοτροφικά φυτά: Cicer arietinum L. – Ρεβύθια, Lupinus luteus L. – Λούπινα, Medicago sativa L. – Μηδική η ήμερος, Pisum sativum L. (partim) – Πίσον το ήμερο, Trifolium alexandrinum L.- Μπιρσίμ – Τριφύλλιον το αλεξανδρινόν, Trifolium resupinatum L. – Τριφύλλιον το ύπτιον, Vicia faba – Κουκιά, Vicia sativa L. – Βίκος ο ήμερος και στην περίπτωση της Πορτογαλίας, Lolium multiflorum lam – Αίρα η ιταλική, Vicia gaba – géverole, Vicia sativa L. – vesce commune

Β) Σιτηρά: Avena sativa – Βρώμη, Hordeum vulgare L. – Κριθάρι, Oryza sativa L. – Ρύζι, Phalaris canariensis L. – Καναρόσπορος, Secale cereale L. – Σίκαλη, X Triticosecale Wittm. – Τριτικάλε, Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. – Σιτάρι, Triticum durum Desf. – Σκληρό σιτάρι, Triticum spelta L. – Σιτάρι απέλτα

Γ) Πατάτες: Solanum tuberosum – Πατάτες

Δ) Ελαιούχα και κλωστικά φυτά: Brassica napus L. (partim) – Γουλί, Brassica rapa L. – Ραίβα, Linum usitatissimum – Λιναρόσπορος, χωρίς το λοιπό φυτό.

Δείτε εδώ : Χρήση ιδιοπαραγόµενου πολλαπλασιαστικού υλικού

Δείτε εδώ : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2100/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1994 για τα κοινοτικά δικαιώματα επί φυτικών ποικιλιών