Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 17.004 τ.μ. στο αγρόκτημα Πολυανέμου, νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 17.004 τ.μ. στο αγρόκτημα Πολυανέμου, νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 Έχοντας υπόψη:

1)Την αριθμ. 102695/20-6-2019 αίτηση της Παπουτσίδου Χρυσούλας του Κωνσταντίνου με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης 17.004 τ.μ. που αποτελείται από τα: α) αριθμ. 427 διαθέσιμο  τεμάχιο έκτασης 4.254 τ.μ., β) αριθμ.  445 χέρσο κοινόχρηστο τεμάχιο έκτασης 3.125 τ.μ. και γ) αριθμ. 448 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 9.625 τ.μ., της οριστικής διανομής  αγροκτήματος Πολυανέμου έτους 1935 για παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

2)Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»

3)Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

4)Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).

5)Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).

6)Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4061/2012

7)Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.

8)Την αρίθμ. 98457/14-7-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

9)Την αριθμ. 8909/362/2-2-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με την οποία «μεταβιβάζει αρμοδιότητες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Διευθυντές κ.λ.π.»

10)Τα κτηματολογικά στοιχεία της οριστικής διανομής  αγροκτήματος Πολυανέμου έτους 1935 στα οποία εμφανίζονται  τα: α) αριθμ. 427 διαθέσιμο  τεμάχιο έκτασης 254 τ.μ., β) αριθμ.  445 χέρσο κοινόχρηστο τεμάχιο έκτασης 3.125 τ.μ. και γ) αριθμ. 448 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 9.625 τ.μ., που θα αποτελέσουν αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης     Διαφορών.

11)Το αριθμ. 93/2020 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας, έκτασης 17.004 τ.μ. που  αποτελείται από τα: α) αριθμ. 427 διαθέσιμο  τεμάχιο έκτασης 4.254 τ.μ., β) αριθμ.  445 χέρσο κοινόχρηστο τεμάχιο έκτασης 3.125 τ.μ. και γ) αριθμ. 448 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 9.625 τ.μ., της οριστικής διανομής  αγροκτήματος Πολυανέμου έτους 1935 για παραγωγή αγροτικών προϊόντων∙ η  παραχώρηση θα είναι  για δεκατέσσερα (14) έτη και η τιμή εκκίνησης τα οκτώ (8,00) ευρώ ανά  στρέμμα και ανά   έτος.

                                                                                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

                 ΑΔΑ : 6ΡΨΕ7ΛΨ-ΑΞΖ

  Τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 4 κ΄ 10 του Ν.4061/2012, με τους ακόλουθους όρους και τα  Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1.Χρόνος και Τόπος  Διεξαγωγής Δημοπρασίας.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στο γραφείο 1 του 1ο ορόφου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτήριο πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 10 του Ν.4061/2012 και θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Καστοριάς  στις  13 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης στις  09:00 π.μ. και ώρα λήξης στις 09:10 π.μ. Επίσης ο χρόνος της δημοπρασίας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της επιτροπής εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι ενεργή.