γιατρός_λευκή ποδιά

Δ/νση  Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Καστοριάς: Μετατροπή 4 Οργανικών Θέσεων Ειδικευόμενων Ιατρών στα Νοσοκομεία της Λάρισας

Ανακοινώσεις Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς γνωστοποιείται ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία αφορά την μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδικευόμενων ιατρών στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».

 Συγκεκριμένα:

α)  με την αριθμ. Γ2α/32081/24-08-2020 (ΦΕΚ 3607/τ.Β΄/29-08-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν/ μετατράπηκαν δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων Ιατρών ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας που έχουν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α1α/1663/29-02-2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 319/τ.Β΄/15-03-2000) σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων Ιατρών ειδικότητας Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής Ιατρικής. Η πλήρωση των πιο πάνω (2) θέσεων σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και στην οποία θα συμμετέχουν και δυο (2) από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς.

β) με την αριθμ. Γ2α/οικ.62256/02-10-2020 (ΦΕΚ 4478/τ.Β΄/02-10-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» μεταφέρθηκαν/ μετατράπηκαν (1) μια οργανική θέση ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ιατρική της Εργασίας, η οποία έχει συσταθεί με την υπό στοιχείο Υ4α/2323/08-01-1996 ΚΥΑ (ΦΕΚ 38/τ.Β΄/19-01-1996) και (1) μιας οργανικής θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικής, η οποία έχει συσταθεί με την υπό στοιχείο Α3β/8401/16- 07-1985 ΚΥΑ (ΦΕΚ 447/τ.Β΄/18-07-1985) σε δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων Ιατρών ειδικότητας Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής Ιατρικής. Η πλήρωση των πιο πάνω (2) θέσεων σε πρώτη φάση και εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων Ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και στην οποία θα συμμετέχουν και δυο (2) από τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι Ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης – πρόσληψης:

  1. Οι Ιατροί που έχουν υποβάλλει αίτηση για την συγκεκριμένη ειδικότητα σε άλλο Νοσοκομείο.
  2. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής Ιατρικής.

Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις, ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση, ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

 Οι γιατροί που θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που τυχόν απορρέει από προγενέστερη αίτηση τους, ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης από την εν λόγω κλήρωση.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 08/02/2021 έως 20/02/2021, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

γιατρός_λευκή ποδιά