Υποχρεώσεις Πολιτιστικών & Αθλητικών Φορέων της Π.Ε. Καστοριάς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς στην οποία ανήκει η μέριμνα ελέγχου των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων του νομού μας γνωστοποιείται η κάτωθι ανακοίνωση:

Όσον αφορά τα Πολιτιστικά Σωματεία:

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.281/1914 που επανήλθε σε ισχύ με Ν.Δ 42/1974, κάθε Πολιτιστικός Σύλλογος, υποχρεούται κάθε έτος, να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσίας της Περιφέρειας:

 1. Απολογισμό ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου του προηγούμενου έτους.
 2. Ο οικονομικός απολογισμός (εσόδων – εξόδων) του προηγούμενου έτους.
 3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, προηγούμενου έτους, θεωρημένη από την επιτροπή.
 4. Προϋπολογισμός νέου έτους.
 5. Συνοπτική έκθεση της ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου (Προγραμματισμός δράσεων για το νέο έτος).
 6. Αριθμητική δύναμη των μελών (συμπληρώνεται Υ.Δ στην υπηρεσία).
 7. Αν υπάρχουν μεταβολές στο Δ.Σ:
 8. Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. του πρακτικού των εκλογών
 9. Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του πρακτικού της συγκρότησης του νέου Δ.Σ. σε σώμα.

 

Όσον αφορά τα Αθλητικά Σωματεία:

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2725/99 και τις τροποποιήσεις του, κάθε Αθλητικό σωματείο, Αθλητική ένωση υποχρεούται κάθε έτος, να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσίας της Περιφέρειας:

 1. Απολογισμό ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου του προηγούμενου έτους.
 2. Ο οικονομικός απολογισμός (εσόδων – εξόδων) του προηγούμενου έτους.
 3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, προηγούμενου έτους, θεωρημένη από την επιτροπή.
 4. Προϋπολογισμός νέου έτους.
 5. Συνοπτική έκθεση της ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου (Προγραμματισμός δράσεων για το νέο έτος).
 6. Καινούργια στοιχεία των προπονητών (ονοματεπώνυμο & άδεια άσκησης επαγγέλματος) αν και εφόσον έχουν αλλάξει.
 7. Ειδικά για τα Σωματεία Σκοποβολής:
 8. Θεωρημένη πρόσφατα (τελευταίου εξαμήνου) άδεια κατοχής πυροβόλων όπλων και φυσιγγίων,  που εκδίδεται από την Δ/νση   Ασφαλείας ή την Αστυνομική Δ/νση της έδρας του αθλητικού σωματείου (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ τελευταίου εξαμήνου δεν κατατίθεται εκ νέου).
 9. Θεωρημένη άδεια κατοχής τόξων, βαλλιστρίδων, λειόκανων, ή οποιουδήποτε άλλου τύπου αντικείμενων τα οποία χρήζουν αδείας από την Αστυνομία, εφόσον αυτά κατέχονται από το σωματείο (εάν υπάρχει ήδη στον φάκελο του Σωματείου και είναι σε ισχύ δεν κατατίθεται εκ νέου).
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πυροβόλα όπλα, λειόκανα, τόξα ή βαλιστρίδες στην κατοχή του σωματείου, γίνεται ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην παρούσα αίτηση.
 1. Αν υπάρχουν μεταβολές στο Δ.Σ:
 • Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ. του πρακτικού των εκλογών
 1. Φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του πρακτικού της συγκρότησης του νέου Δ.Σ. σε σώμα.

Σημείωση: Στην περίπτωση που υπάρχει απόφαση επιχορήγησης του Συλλόγου από κάποιο φορέα:

α) αυτή θα προσκομίζεται σε φωτοαντίγραφο στην Υπηρεσία μας, μαζί με φωτοαντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. του αντίστοιχου Πρακτικού Δ.Σ. αποδοχής της επιχορήγησης.

β) Ειδικός απολογισμός της διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων (εάν υπάρχουν) εγκεκριμένο από την Γ.Γ.Α.) άρθρο 51 παρ.1 έως 8 του Ν.2725/99).

Παρακαλούνται  όλα τα Πολιτιστικά, Αθλητικά σωματεία και οι Αθλητικές ενώσεις του νομού  να καταθέσουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Καστοριάς, στο ισόγειο, γραφείο 11, αρμόδιος υπάλληλος Νικόλαος Παγούνης,  έως 31/03/2017.