φορτηγό ρίχνει πίσσα σε δρόμο

Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάθεσης «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς»,προϋπ. 74.000€

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτοτάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς», με προϋπολογισμό 74.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οδοποιία : 59.664,58 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) , αναθεώρηση 12,84 € και Φ.Π.Α. (24%): 14.322,58 .
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι τις 14-05-2020 , από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς – Διοικητήριο Τ.Κ.: 52100 Καστοριά), καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ( kastoria.pdm.gov.gr). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το υπόδειγμα διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (Συνοπτικός διαγωνισμός) για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων της ΕΑΑΔΗΣΥ (κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016). Πληροφορίες στο τηλ.: 24673 50326, Fax: 24673 50359, email : i.pnevmonidis@Kastoria.pdm.gov.gr , αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Πνευμονίδης Ιωάννης.
  3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-05-2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:30 π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) με το σύστημα υποβολής προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) (άρθρο 125 του Ν. 4412/2016).
  4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
  5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού 194,00 €. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  6. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 100% από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων –ΣΑΕΠ 541 / 2014ΕΠ54100002 και  υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.
  7. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο.
  8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά:

την Περίληψη Διακήρυξης

την Πρότυπη  Έκθεση Διακήρυξης

την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)

το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

τον Προϋπολογισμό

το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας

την Τεχνική Έκθεση

το Τιμολόγιο

το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας

το ΤΕΥΔ