οδικο δίκτυο

Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα 150.000,00€

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας της υπηρεσίας : «Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα» 150.000,00€ Υπηρεσία καθαρισμού πρανών, τάφρων, τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορήματα, 150.000,00€

Continue Reading
οδικο δίκτυο

Διακήρυξη διαγωνισμού: Υποδομές για την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας – Β΄φάση, προϋπ. 2.900.000€

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ […]

Continue Reading
site_toeb

Διακήρυξη διαγωνισμού για τον Εκσυγχρονισμό Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Κορεστείων Καστοριάς», προϋπ. 1.500.000€

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής  αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» , με προϋπολογισμό 1.500.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Continue Reading
χωράφι

Διακήρυξη δημοπρασίας ακινήτου έκτασης 5.000 τ.μ. στο αγρ/μα Πτελέας.

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 5.000 τ.μ. τμήματος του αριθμ.141 κοινόχρηστου τεμαχίου συνολικής έκτασης 7.500τ.μ. στο αγρόκτημα Πτελέας.

Continue Reading