3η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2022, για το έτος 2021.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Δημοσιοποίηση της περίληψης της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2022, για το έτος 2021.

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε η 3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2022, για το έτος 2021.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.    Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης ορίζεται η περίοδος από 12-11-2021 έως και 14-12-2021 και ώρα 13:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 14-12-2021.

Αιτήματα από-οριστικοποίησης αιτήσεων στήριξης υποβάλλονται στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του ΠΣΚΕ, εντός της εφαρμογής του υπομέτρου (με κωδικούς χρήστη), μέχρι τις 13-12-2021.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr .

Οι υποψήφιοι για να είναι επιλέξιμοι, πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης στήριξης, να είναι φυσικά πρόσωπα – νέοι γεωργοί, που είναι επαγγελματίες αγρότες – νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, ή νομικά πρόσωπα  που έχουν αρχηγό επαγγελματία αγρότη – νεοεισερχόμενο στον αγροτικό τομέα, πρέπει να είναι ενήλικες και να μην έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και πρέπει να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην γεωργική τους εκμετάλλευση,  κατά το δεκαοχτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων θα γίνει με συγκριτική αξιολόγηση ύστερα από βαθμολόγηση της κάθε αίτησης. Οι αιτήσεις θα καταταχθούν κατά απόλυτη φθίνουσα σειρά, βάσει κριτηρίων επιλογής και επιλέγονται για στήριξη όσες καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις. Στην περίπτωση μη επάρκειας πόρων, θα εγκριθούν κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με την υψηλότερη βαθμολογία ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις θα απορριφθούν.

 Τα   πλήρη   κείμενα  της 3ης Πρόσκλησης  του Προγράμματος  Νέων   Γεωργών   για  το  2021 (ΑΔΑ ΨΒΓΕ4653ΠΓ-ΞΞΖ), της  Περίληψης  της 3ης Πρόσκλησης (ΑΔΑ ΨΓ6Η4653ΠΓ-ΡΩΙ) και των Λεπτομερειών Εφαρμογής (ΑΔΑ Ψ36Ψ4653ΠΓ-ΗΑΦ) που   δημοσιοποίησε   το  Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Π.Α.Α.Τ),   κοινοποιήθηκαν   στις Περιφέρειες   της   χώρας   και υπάρχουν αναρτημένα στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ: www.minagric.gr. και http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/ypometro-61-egkatastasi-neon-georgon

Δείτε εδώ ολόκληρη την Πρόσκληση