αιγοπρόβατα λευκά και μαύρα

Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

                  

Από το τμήμα Κτηνιατρικής  της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς γνωστοποιείται ότι από 1η Απριλίου ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων (μελιταίος).

      Σύμφωνα με το πρόγραμμα (3339/117339/2016 (Β ́3589/4.11.2016) Τ.Α.  Υπουργική Απόφαση):

  • εμβολιάζονται όλα τα θηλυκά αιγοπρόβατα άνω των τριών (3) μηνών και τα νεαρά αρσενικά αιγοπρόβατα ηλικίας τριών έως έξι (3-6) μηνών (άρθρο 7 παρ. Β)
  • αιμοδειγματίζονται όλα τα αρσενικά ανεμβολίαστα αιγοπρόβατα (κριοί και τράγοι) ηλικίας άνω των έξι μηνών. (αρ. 7 παρ. Γ)

      Προαπαιτούμενα για την εφαρμογή του προγράμματος:

  • υποχρεωτική σήμανση όλων των αιγοπροβάτων ηλικίας άνω των 3 μηνών με ηλεκτρονικό ενώτιο στο δεξί αυτί και συμβατικό ενώτιο στο αριστερό αυτί του ζώου και καταγραφή τους στο μητρώο της εκμετάλλευσης
  • ο κτηνοτρόφος οφείλει να συλλαμβάνει και να συγκρατεί το ζώο για την εφαρμογή όλων των κτηνιατρικών πράξεων με τον ασφαλέστερο τρόπο για την αποφυγή τραυματισμού των συμμετεχόντων στην πράξη και τη μικρότερη καταπόνηση του ζώου και να παίρνει τα ίδια μέτρα βιοασφάλειας που παίρνει ο κτηνίατρος ( γάντια, γυαλιά, μάσκα κ.τ.λ.). Γι’ αυτό το λόγο, σε κάθε εκμετάλλευση πρέπει να υπάρχει κατάλληλος χώρος, παγίδα και προσωπικό για το χειρισμό-συγκράτηση των ζώων. Ο κτηνίατρος μπορεί να αρνηθεί την αιμοληψία ή οποιαδήποτε άλλη κτηνιατρική πράξη, αν κρίνει ότι κινδυνεύει η ασφάλεια των συμμετεχόντων ή η ευζωία του ζώου. (άρ. 4)

    Υπεύθυνοι φορείς για την εφαρμογή του προγράμματος (ποιός διενεργεί τον εμβολιασμό  και τις αιμοληψίες):

  • οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων (κτηνίατροι του Τμήματος Κτηνιατρικής) (άρ. 3, παρ. Γ, σημείο iii)
  • ο κτηνίατρος εκτροφής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρ. 3, παρ. ΣΤ)

          Διερεύνηση και καταγραφή αποβολών:

  • Όλες οι περιπτώσεις αποβολών που συμβαίνουν σε εκμεταλλεύσεις αιγών ή προβάτων δηλώνονται υποχρεωτικά στους κτηνιάτρους του τμήματος κτηνιατρικής, καταγράφονται και γίνεται επιζωοτιολογική διερεύνηση (άρ. 17)

    Για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος υποχρεούνται:

  • οι κάτοχοι αιγοπροβάτων να προμηθευτούν άμεσα και να τοποθετήσουν το ζεύγος ενωτίων (ηλεκτρονικό και απλό) σε όλα τα νεαρά ζώα αντικατάστασης τα οποία θα εμβολιαστούν και να διασφαλίσουν ότι οι ενήλικες κριοί και τράγοι των εκτροφών τους, οι οποίοι θα αιμοδειγματιστούν, φέρουν την απαραίτητη σήμανση (ενώτια)· σε περίπτωση απώλειας των ενωτίων, να προβούν στην άμεση παραγγελία και τοποθέτηση ενωτίων αντικατάστασης
  • οι ιδιώτες «κτηνίατροι εκτροφής» να υποβάλουν άμεσα στην υπηρεσία μας το εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες διενέργειας εμβολιασμού/ αιμοληψιών
  • στις εκτροφές με τις οποίες έχουν έγγραφη δήλωση συνεργασίας, με σκοπό να αξιολογηθεί εάν τα υποβαλλόμενα χρονοδιαγράμματα είναι υλοποιήσιμα ή όχι (βάσει του αριθμού των συνεργαζόμενων εκμεταλλεύσεων και του αριθμού των ζώων), προκειμένου, μετά από εισήγηση προς τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, να συναφθεί σύμβαση έργου με τον «κτηνίατρο εκτροφής» και την Περιφέρεια.

            Τέλος, υπενθυμίζεται σε όλους τους  κτηνοτρόφους

η υποχρεωτική σήμανση- καταγραφή και ο ετήσιος εμβολιασμός

που έχουν στην κατοχή τους. Προκειμένου ένας κτηνοτρόφος να λάβει άδεια διακίνησης των ζώων της εκτροφής του (για σφαγή, πάχυνση, αναπαραγωγή, προς και από θερινό βοσκότοπο) υποχρεούται να επιδείξει στον κτηνίατρο τα βιβλιάρια υγείας των ποιμενικών σκύλων, όπου φαίνεται η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσσικός εμβολιασμός των ζώων από ιδιώτη κτηνίατρο. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται τα βιβλιάρια των ποιμενικών σκύλων, δεν θα χορηγούνται οι προβλεπόμενες άδειες διακίνησης για τα ζώα (άρ. 1, παρ.3 της αρ. 3941/120925/2013 ΦΕΚ Β΄2642/2013 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της 331/10301/21.01.2013 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα, Β’ 198/5.2.2013»).

Επιπλέον, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα σύμφωνα με το Ν.4235/2014 (Α΄32).