λεκτικό διαγωνισμός

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου έκτασης 2.000 τ.μ. στο αγρόκτημα Λακκωμάτων, νομού Καστοριάς με σκοπό την παραγωγή αγροτικών προϊόντων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

                                         ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

                                  Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 11175/710/24-1-2017 αίτηση του Μπάτζιου ημητρίου του Θωμά με την οποία ζητάει την κατά χρήση παραχώρηση έκτασης για παραγωγή αγροτικών προϊόντων
αγροκτήματος Λακκωμάτων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 1, 283 παρ. 2 κ΄ 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης /ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α’/2010»
3. Τις διατάξεις του Π./. 146/27-12-2010(ΦΕΚ Α’/239/27-12-2010) « περί Οργανισμού της
Περιφέρειας /υτικής Μακεδονίας».
4 Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4061/2012 (παραχωρήσεις κατά χρήση ακινήτων).

5 Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 (διαδικασία δημοπρασίας).
6 Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 που αφορά την τροποποίηση διατάξεων τουΝ. 4061/2012
7 Το με αριθμ. πρωτ. 559/26818/26-2-2014 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4061/2012 όπως αυτές συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014.
8 Την αρίθμ. 3475/8-7-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη /υτικής Μακεδονίας περί συγκρότησης της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης /ιαφορών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς της Περιφέρειας /υτικής Μακεδονίας
9 Την αριθμ. 8909/362/2-2-2012 απόφαση Περιφερειάρχη /υτικής Μακεδονίας με την οποία «μεταβιβάζει αρμοδιότητες και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής στους Διευθυντές κ.λ.π.»

10 Τα κτηματολογικά στοιχεία του αναδασμού αγροκτήματος Λακκωμάτων και συγκεκριμένα τους κτηματολογικούς πίνακες διανομής έτους 1980-1984 στο οποίο εμφανίζεται το αριθμό 300 διαθέσιμο τεμάχιο που θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης /ιαφορών.
11 Το αριθμ. 19/2017 πρακτικό της επιτροπής θεμάτων γης & επίλυσης διαφορών με το οποίο εισηγείται να προχωρήσει η διαδικασία της δημοπρασίας για το τμήμα από το αριθ. 300 διαθέσιμο τεμάχιο έκτασης 2.000 τ.μ. αναδασμού αγροκτήματος Λακκωμάτων για
παραγωγή αγροτικών προϊόντων· η παραχώρηση θα είναι για δέκα εννέα (19) έτη και η τιμή εκκίνησης τα είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά στρέμμα και ανά έτος.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Διακήρυξη Δημοπρασίας