εργασίες διαμορφωσης δρόμου από Μυροβλήτη-Αρρένες Γράμμου

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα &μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί “ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ”, με αριθμό Διακήρυξης 1/2020 για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για ένα έτος (CPV: 34913000-0: Διάφορά ανταλλακτικά και 50110000-9 :Υπηρεσίες επισκευής & συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων & παρεπόμενου εξοπλισμού).

ΑΔΑ (64ΙΕ7ΛΨ-ΣΙΖ)

Προϋπολογισμός (μαζί με Φ.Π.Α.) : 74.000,00 € (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΣΑΕΠ 541).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 04-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καστοριάς (Διοικητήριο, 3οςόροφος).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 04-08-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Καστοριάς (Διοικητήριο, 3οςόροφος).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας : πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ.1/2020.

Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (διοικητήριο, 3οςόροφος,Τηλ.: 24673-50308 & 2467082004, fax: 24673-50359).

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού 01_2020