Αγία Άννα εκκλησία_καταρράκτης

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ) – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ (ΕΝΕΜΑΤΩΣΗ) – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΆΝΝΑΣ», με προϋπολογισμό 38.400,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 30.967,74€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ& ΟΕ και απρόβλεπτα), και Φ.Π.Α. (24%): 7.432,26€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς μέχρι τις 17-08-2020 από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς – Διοικητήριο Τ.Κ.: 52100 Καστοριά), καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2467350223, Fax: 2467350359, email:n.nanou@kastoria.pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Νικολέττα Νάνου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18-08-2020, ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) με το σύστημα υποβολής προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)(άρθρο 125του Ν. 4412/2016).

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Δημοπράτησης

Δείτε εδώ το ΣΑΥ Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Δείτε εδώ το ΦΑΥ Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου

Δείτε εδώ το ΕΣΥ Έργου

Δείτε εδώ το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε εδώ την Διακήρυξη

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)