ΚΟΤΥΛΗ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Καστοριάς, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016). Για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ – Β΄ΦΑΣΗ». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5.175.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και είναι κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ του  Μ.Ε.ΕΠ. : στην 4η Τάξη και άνω για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς ή στην 3η τάξη και άνω για ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με την παρ. 3.β του άρθρου 76 του Ν.4412/16.