ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πρόθεση δημοπράτησης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016). Ο διαγωνισμός αφορά την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 7.320.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ του Μ.Ε.ΕΠ. στην 4η Τάξη και άνω, (προϋπολογισμός εργασιών με ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση 5.903.225,81€).